top of page

1. Регламентиране на достойно заплащане за труда на съдебните експерти, в съответствие с чл. 48 от Конституцията на Р България и чл. 4 т. 2 от Европейската конвенция за правата на човека.

2. Създаване на екип/и от високо-квалифицирани експерти – със знания, умения и опит в различни области, с оглед изработването по възлагане от Клиенти на продукти, свързани с анализи на финансово-икономически обекти (митнически, данъчни, приватизационни, касаещи обществени поръчки, авторски права и други) и оценки на материални, нематериални и финансови активи – на високо професионално ниво, качествено и в срок.

3. Осъществяване на взаимно полезни контакти със сродни организации и учреждения. Участие и провеждане на съвместни мероприятия.

Актуални направления в дейността на КАСЕБ

 

4. Организационно обособяване на дейността на Камарата – с възможност за предоставяне на услуги на експерти и оценители за ползване на нормативна база-данни (в т.ч. и за минали периоди), компютърна обработка на информация, база-данни за ценови и стокови параметри, информация от фирмени и други регистри, и други.

5. Проучване на местни и международни достижения в сферата на експертното дело – стандарти, методи и подходи при изготвяне на експертизи и оценки, отговарящи на актуални финансово-икономически и технически процеси, модели и структури.

6. Анализиране на становища, мнения и виждания за коректното и ясно регламентиране на правата, задълженията и отговорностите на експертите и оценителите, в т.ч. и работещи по възлагане от съдебната система и дознанието. Изработване и обсъждане на проект за Етичен кодекс на експерта/оценителя.​

bottom of page