top of page

Цели

А. Създаване на национална база данни на съдебни и арбитражни експерти, с оглед използване на знанията и опита им в различни области на административното управление, икономиката, социалните дейности и правораздаването;

 Б. Да съдейства на държавните институции, областните и общински администрации, досъдебните и съдебни органи, сдружения, търговски дружества, индивидуални предприемачи и инвеститори, и всички други потребители, за осъществяване избор на най-подходящи експерти, оценители, одитори и консултанти при изготвяне на експертизи и оценки, както и реализиране на проекти в различни области на административното управление, икономиката, социалните дейности и правораздаване;

 В. Да организира и обединява усилията на съдебни и арбитражни експерти, оценители, одитори и специалисти от различни научни области за създаването на национални и регионални структури за оказване на съдействие на държавните и общински институции, съдебната система, предприемачите и инвеститорите в административното управление, икономиката, социалните дейности и правораздаване;

 Г. Да съдейства на съдебни и арбитражни експерти и оценители, одитори и специалисти от различни сфери за повишаването на квалификацията и запознаването им с актуални нормативни актове и разпоредби, както и с най-добрите достижения на науката и практиката в съответните области;

 Д. Да популяризира световния и национален опит в изграждането и дейността на експертните екипи, в помощ на административното управление, икономиката, социалните дейности и правораздаване;

 Е. Да подпомага младите специалисти за изграждането им като висококвалифицирани експерти в различни области на познанието;

 Ж. Да съдейства за въвеждането и прилагането на регламенти на ЕС в експертната дейност в страната ни;

 З. Да спомага за идентифициране и преустановяване на лоши практики и корупционни явления при осъществяване на експертни дейности;

 И. Подпомага социалната интеграция и личностната реализация на специалисти, имащи специални знания и умения;

 Й. Защита на човешките права и правата, произтичащи от трудовата реализация на експерти и специалисти при осъществяване на експертни дейности по възлагане от държавните институции, областните и общински администрации, досъдебните и съдебни органи, арбитражи, сдружения, търговски дружества, индивидуални предприемачи и инвеститори.

..........................

Във връзка с необходимостта от нормативно уреждане на дейността на вещите лица, КАСЕБ приема мнения и предложения за подобряване на експертната дейност в досъдебното и съдебно производства както от експерти, така и от свързани с тази дейност лица.

Мненията и предложенията ще бъдат разглеждани от Консултативния експертен съвет на Камарата.

Камарата на арбитражните и на съдебните експерти в България (КАСЕБ) има за основна цел създаване на предпоставки и контактна база за общуване между експерти, с оглед използване на знанията и опита им в различни области на административното управление, икономиката, социалните дейности и правораздаването.

 

Основните цели, които си поставя за решаване КАСЕБ, са заложени в чл. 2 от Устава му, а именно: 

А. Създаване на национална база данни на съдебни и арбитражни експерти, с оглед използване на знанията и опита им в различни области на административното управление, икономиката, социалните дейности и правораздаването;

bottom of page