Search

Жалба против Наредба № 2/29.06.2015 г.

Уважаеми колеги,

бихме желали да ви уведомим, че като следствие от множеството несъответствия и непълноти в Наредба № 2/29.06.2015 г. на Министъра на правосъдието за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица, е заведена жалба с вх. № 5343/20.04.2021 г. на ВАС с искане за отмяна на части от Наредбата, тъй като начина на регламентиране на възникващите отношения по повод възлагане и извършване на съдебни експертизи, често има за резултат финансово ощетяване на вещите лица.

Прилагаме текста на жалбата по-долу, като при желание може да я подкрепите и/или да се присъедините към искането за отмяна на Наредбата и за трайно уреждане на отношенията във връзка с осъществяване на съдебни експертизи чрез приемането на Закон за съдебната експертиза, отразяващ добрите практики в страните от ЕС.

Надяваме се с публикуваното да сме били полезни, давайки, също така, примерен подход за защита по съдебен ред на законните интереси на експертите, назначавани по досъдебни производства и в съдебния процес, в случай, че са финансово ощетени.

УС на КАСЕБ

Приложение:


Jalba
.pdf
Download PDF • 289KB


245 views0 comments

Recent Posts

See All

Уважаеми колеги, Информираме ви, че по образуваното административно производство срещу Наредба № 2/2015 г. на МП за вещите лица, по което положително становище изрази прокуратурата, сега и съдебният с

Уважаеми колеги, Информираме ви, че на проведеното на 20.08.2021 г. заседание на Гражданския съвет към ВСС, от представител на Асоциация „ФОРУМ“ беше внесено искане да се сформира работна група, която

ОТНОСНО: Проект на Закон за допълнение на ЗСВ, с отношение към дейността на вещите лица; Уважаеми дами и господа, За да може резултатът от някоя дейност да бъде оценен и остойностен, както е предвиден