Search

Жалба против Наредба № 2/29.06.2015 г.

Уважаеми колеги,

бихме желали да ви уведомим, че като следствие от множеството несъответствия и непълноти в Наредба № 2/29.06.2015 г. на Министъра на правосъдието за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица, е заведена жалба с вх. № 5343/20.04.2021 г. на ВАС с искане за отмяна на части от Наредбата, тъй като начина на регламентиране на възникващите отношения по повод възлагане и извършване на съдебни експертизи, често има за резултат финансово ощетяване на вещите лица.

Прилагаме текста на жалбата по-долу, като при желание може да я подкрепите и/или да се присъедините към искането за отмяна на Наредбата и за трайно уреждане на отношенията във връзка с осъществяване на съдебни експертизи чрез приемането на Закон за съдебната експертиза, отразяващ добрите практики в страните от ЕС.

Надяваме се с публикуваното да сме били полезни, давайки, също така, примерен подход за защита по съдебен ред на законните интереси на експертите, назначавани по досъдебни производства и в съдебния процес, в случай, че са финансово ощетени.

УС на КАСЕБ

Приложение:


Jalba
.pdf
Download PDF • 289KB


164 views0 comments

Recent Posts

See All

СТАНОВИЩЕ на Камарата на арбитражните и на съдебните експерти в България (КАСЕБ)

ОТНОСНО: Проект на Закон за допълнение на ЗСВ, с отношение към дейността на вещите лица; Уважаеми дами и господа, За да може резултатът от някоя дейност да бъде оценен и остойностен, както е предвиден

Становище на КАСЕБ до Министъра на правосъдието

Рег. номер 91-00-74 / 25.05.2018 Становище от Сдружение "Камара на арбитражните и на съдебните експерти в България" относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба N2/2015 г. на МП за в