Search

Нормативни изменения, касаещи дейността на вещите лица

Уважаеми колеги,

Информираме ви, че от министерството на правосъдието е разработен и предложен за съгласуване Проект на Закон за допълнение на Закона за съдебната власт.

Проектът на допълнение цели да се създаде нормативна уредба за разработването и въвеждане на автоматизирана информационна система (АИС) – „Единен регистър на вещите лица“.

Предвидено е заявителите на експертизи в досъдебното производство и в съдебния процес да дават оценка за всяка извършвана експертиза, което трябва да има за последващ резултат формиране на рейтинг на вещото лице. Счита се, също така, че по този начин ще бъде създадена ефективна възможност за контрол върху качеството и дейността на вещите лица.

Като специфични цели на проекта за разработване на АИС, осъществяван с финансовата помощ на ОПДУ, се посочват подобряване работата на вещите лица и качеството на експертизите чрез въвеждане на критерии и механизми за избор и на последващ подбор, промени в системата за заплащане на труда и контрол върху дейността им, доразвиване на етичните правила и подобряване контрола и наблюдението върху дейността на вещите лица чрез внедряване на системата.

С предвижданите промени в закона за съдебната власт и мотивите към тях, бихте могли да се запознаете на следния електронен адрес: http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=5097

Във връзка с гореизложеното КАСЕБ проучва мнения и становища на вещи лица, експерти и оценители, с оглед обобщаване и заявяване на аргументирано становище в процедурата по обществено обсъждане на законопроекта.

Становището ни ще бъде публикувано на сайта на КАСЕБ след качването му в портала за обществени консултации към МС.

Пишете ни!

УС на КАСЕБ

7 views

Recent Posts

See All

СТАНОВИЩЕ на Камарата на арбитражните и на съдебните експерти в България (КАСЕБ)

ОТНОСНО: Проект на Закон за допълнение на ЗСВ, с отношение към дейността на вещите лица; Уважаеми дами и господа, За да може резултатът от някоя дейност да бъде оценен и остойностен, както е предвиден

Телефон:

T: +359 2 857 50 91

Ф: +359 2 857 08 56

Email:

cajeb.bg @ gmail.com

© 2023 by Business Solutios. Proudly created with Wix.com