top of page
Search

Нормативни изменения, касаещи дейността на вещите лица

Уважаеми колеги,

Информираме ви, че от министерството на правосъдието е разработен и предложен за съгласуване Проект на Закон за допълнение на Закона за съдебната власт.

Проектът на допълнение цели да се създаде нормативна уредба за разработването и въвеждане на автоматизирана информационна система (АИС) – „Единен регистър на вещите лица“.

Предвидено е заявителите на експертизи в досъдебното производство и в съдебния процес да дават оценка за всяка извършвана експертиза, което трябва да има за последващ резултат формиране на рейтинг на вещото лице. Счита се, също така, че по този начин ще бъде създадена ефективна възможност за контрол върху качеството и дейността на вещите лица.

Като специфични цели на проекта за разработване на АИС, осъществяван с финансовата помощ на ОПДУ, се посочват подобряване работата на вещите лица и качеството на експертизите чрез въвеждане на критерии и механизми за избор и на последващ подбор, промени в системата за заплащане на труда и контрол върху дейността им, доразвиване на етичните правила и подобряване контрола и наблюдението върху дейността на вещите лица чрез внедряване на системата.

С предвижданите промени в закона за съдебната власт и мотивите към тях, бихте могли да се запознаете на следния електронен адрес: http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=5097

Във връзка с гореизложеното КАСЕБ проучва мнения и становища на вещи лица, експерти и оценители, с оглед обобщаване и заявяване на аргументирано становище в процедурата по обществено обсъждане на законопроекта.

Становището ни ще бъде публикувано на сайта на КАСЕБ след качването му в портала за обществени консултации към МС.

Пишете ни!

УС на КАСЕБ

26 views0 comments

Recent Posts

See All

Уважаеми Колеги, Във връзка с провежданите обществени консултации за изменения и допълнения на текстове от Наредба № 2/2015 г. за вещите лица, ви представяме за информация становища на Камарата на арб

Уважаеми Колеги, Във връзка с Решението на ВАС/Петчленен състав за отмяна на Наредба № 2/2015 г. на МП за вещите лица, представяме на вашето внимание становища на Главния прокурор и на Министъра на пр

bottom of page