Search

Окончателно Решение на 5-членен състав на ВАС за отмяна на Наредба № 2/2015 г. на МП за вещите лица

Уважаеми колеги,

Във връзка с образуваното административно производство пред ВАС срещу Наредба № 2/2015 г. на МП за вещите лица, и след проведено открито съдебно заседание на 5-членен състав за разглеждане на касационната жалба на министъра на правосъдието

https://info-adc.justice.bg/courts/portal/edis.nsf/e_protocol.xsp?id=2019118&code=vas ,

е постановено окончателно решение на съдебния състав, с което е изцяло уважено искането за отмяна на наредбата в обжалваемата й част.

https://info-adc.justice.bg/courts/portal/edis.nsf/e_act.xsp?id=2025660&code=vas

Заслужава внимание изключително подробната и прецизна мотивировка на решението на съда, с което ви препоръчваме да се запознаете.

От тук насетне следва потенциалът на професионалната общност, намираща реализация като съдебни експерти в сферата на правосъдието, да мобилизира своите теоретични и практични знания и умения за регулиране на отношенията по повод възлагането на експертизи в досъдебното производство и в съдебния процес - за изграждането им на принципа на обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност в проектната фаза, както и в унисон с европейските достижения в тази сфера.

Основните положения в тази насока, възприети в резултат от дейността на Сдружение „КАМАРА НА АРБИТРАЖНИТЕ И НА СЪДЕБНИТЕ ЕКСПЕРТИ В БЪЛГАРИЯ“ (https://info-adc.justice.bg/courts/portal/edis.nsf/e_act.xsp?id=2025660&code=vas ), са изложени на интернет сайта на Сдружението и считаме същите за едно добро начало за прецизиране на отношенията, касаещи възлагане, изпълнение, разглеждане и разплащане за експертния труд – в интерес както на експертите, така и в полза на правосъдието и на обществото като цяло.

За пълнота прилагаме и текста на Решение № 10549/21.11.2022 г. на ВАС / Петчленен състав – І колегия.

УС на КАСЕБ


6 views0 comments

Recent Posts

See All

Уважаеми колеги, Информираме ви, че по образуваното административно производство срещу Наредба № 2/2015 г. на МП за вещите лица, по което положително становище изрази прокуратурата, сега и съдебният с

Уважаеми колеги, Информираме ви, че на проведеното на 20.08.2021 г. заседание на Гражданския съвет към ВСС, от представител на Асоциация „ФОРУМ“ беше внесено искане да се сформира работна група, която

Уважаеми колеги, бихме желали да ви уведомим, че като следствие от множеството несъответствия и непълноти в Наредба № 2/29.06.2015 г. на Министъра на правосъдието за вписването, квалификацията и възна