Search

Решение на ВАС за отмяна на Наредба № 2/2015 г. на МП за вещите лица

Уважаеми колеги,

Информираме ви, че по образуваното административно производство срещу Наредба № 2/2015 г. на МП за вещите лица, по което положително становище изрази прокуратурата, сега и съдебният състав се произнесе с Решение за отмяна на Наредбата.

https://info-adc.justice.bg/courts/portal/edis.nsf/e_act.xsp?id=1899315&code=vas

От всички нас зависи да настояваме за уреждането на отношенията на съдебните експерти с органи от съдебната система по един справедлив и достоен начин.

Становището на Сдружение КАСЕБ, обобщаващо опита и знанията на множество експерти, е формирано в основните си положения от години и е доведено до знанието както на професионалната общност, така и на административните органи, като е публикувано, също така и на настоящия сайт.

Разбира се, гледайки напред, не бива да забравяме обаче и тези, които (като г-жа С. Д. – сега „велик везир“ по въпросите на съдебното експертизиране в Гражданския съвет към ВСС, без да е направила лично нито една съдебна експертиза, по този начин реализирайки ефекта на Дънинг-Крюгер) ще прегърнат проблематиката само и само да са на гребена на вълната.

Както аз, така и колегите, с които си сътрудничим и работим за подобряване на регламентацията на съдебното експертизиране, ще се радваме на ваши писмени становища на сайта на Сдружение КАСЕБ, които ще обсъдим и се надяваме да представляват съществен принос за реформиране и осъвременяване на правосъдната ни система.


С най-добри пожелания,

инж. ик. Любомир П. Герджиков –

Председател на УС на КАСЕБ

11 views0 comments

Recent Posts

See All

Уважаеми колеги, Във връзка с образуваното административно производство пред ВАС срещу Наредба № 2/2015 г. на МП за вещите лица, и след проведено открито съдебно заседание на 5-членен състав за разгле

Уважаеми колеги, Информираме ви, че на проведеното на 20.08.2021 г. заседание на Гражданския съвет към ВСС, от представител на Асоциация „ФОРУМ“ беше внесено искане да се сформира работна група, която

Уважаеми колеги, бихме желали да ви уведомим, че като следствие от множеството несъответствия и непълноти в Наредба № 2/29.06.2015 г. на Министъра на правосъдието за вписването, квалификацията и възна