top of page
Search

Решение на ВАС за отмяна на Наредба № 2/2015 г. на МП за вещите лица

Уважаеми колеги,

Информираме ви, че по образуваното административно производство срещу Наредба № 2/2015 г. на МП за вещите лица, по което положително становище изрази прокуратурата, сега и съдебният състав се произнесе с Решение за отмяна на Наредбата.

https://info-adc.justice.bg/courts/portal/edis.nsf/e_act.xsp?id=1899315&code=vas

От всички нас зависи да настояваме за уреждането на отношенията на съдебните експерти с органи от съдебната система по един справедлив и достоен начин.

Становището на Сдружение КАСЕБ, обобщаващо опита и знанията на множество експерти, е формирано в основните си положения от години и е доведено до знанието както на професионалната общност, така и на административните органи, като е публикувано, също така и на настоящия сайт.

Разбира се, гледайки напред, не бива да забравяме обаче и тези, които (като г-жа С. Д. – сега „велик везир“ по въпросите на съдебното експертизиране в Гражданския съвет към ВСС, без да е направила лично нито една съдебна експертиза, по този начин реализирайки ефекта на Дънинг-Крюгер) ще прегърнат проблематиката само и само да са на гребена на вълната.

Както аз, така и колегите, с които си сътрудничим и работим за подобряване на регламентацията на съдебното експертизиране, ще се радваме на ваши писмени становища на сайта на Сдружение КАСЕБ, които ще обсъдим и се надяваме да представляват съществен принос за реформиране и осъвременяване на правосъдната ни система.


С най-добри пожелания,

инж. ик. Любомир П. Герджиков –

Председател на УС на КАСЕБ

23 views0 comments

Recent Posts

See All

Уважаеми Колеги, Във връзка с провежданите обществени консултации за изменения и допълнения на текстове от Наредба № 2/2015 г. за вещите лица, ви представяме за информация становища на Камарата на арб

Уважаеми Колеги, Във връзка с Решението на ВАС/Петчленен състав за отмяна на Наредба № 2/2015 г. на МП за вещите лица, представяме на вашето внимание становища на Главния прокурор и на Министъра на пр

bottom of page