Search

Становище по повод предложение за работна група

Уважаеми колеги,

Информираме ви, че на проведеното на 20.08.2021 г. заседание на Гражданския съвет към ВСС, от представител на Асоциация „ФОРУМ“ беше внесено искане да се сформира работна група, която отново да се занимае с подобряване на съдържащата се регулация в Наредба № 2/2025 г. на Министъра на правосъдието за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица.

След анализ на прилагането на наредбата от приемането й до сега, както и на проблемите, които възникват в тази връзка, УС на КАСЕБ преценява за ненужно включване на неин представител в работата на работна група по темата, като отново изразяваме нашето виждане, че следва със закон да се регулира дейността на съдебните експерти.

Пълният текст на становището ни до Гражданския съвет към ВСС, прилагаме към настоящото съобщение.

УС на КАСЕБ


СТАНОВИЩЕ НА КАСЕБ ДО ГС КЪМ ВСС ОТ 04.09.2021

18 views0 comments

Recent Posts

See All

Жалба против Наредба № 2/29.06.2015 г.

Уважаеми колеги, бихме желали да ви уведомим, че като следствие от множеството несъответствия и непълноти в Наредба № 2/29.06.2015 г. на Министъра на правосъдието за вписването, квалификацията и възна

СТАНОВИЩЕ на Камарата на арбитражните и на съдебните експерти в България (КАСЕБ)

ОТНОСНО: Проект на Закон за допълнение на ЗСВ, с отношение към дейността на вещите лица; Уважаеми дами и господа, За да може резултатът от някоя дейност да бъде оценен и остойностен, както е предвиден

Становище на КАСЕБ до Министъра на правосъдието

Рег. номер 91-00-74 / 25.05.2018 Становище от Сдружение "Камара на арбитражните и на съдебните експерти в България" относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба N2/2015 г. на МП за в