Search

Становище по повод предложение за работна група

Уважаеми колеги,

Информираме ви, че на проведеното на 20.08.2021 г. заседание на Гражданския съвет към ВСС, от представител на Асоциация „ФОРУМ“ беше внесено искане да се сформира работна група, която отново да се занимае с подобряване на съдържащата се регулация в Наредба № 2/2025 г. на Министъра на правосъдието за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица.

След анализ на прилагането на наредбата от приемането й до сега, както и на проблемите, които възникват в тази връзка, УС на КАСЕБ преценява за ненужно включване на неин представител в работата на работна група по темата, като отново изразяваме нашето виждане, че следва със закон да се регулира дейността на съдебните експерти.

Пълният текст на становището ни до Гражданския съвет към ВСС, прилагаме към настоящото съобщение.

УС на КАСЕБ


СТАНОВИЩЕ НА КАСЕБ ДО ГС КЪМ ВСС ОТ 04.09.2021

118 views0 comments

Recent Posts

See All

Уважаеми колеги, Информираме ви, че по образуваното административно производство срещу Наредба № 2/2015 г. на МП за вещите лица, по което положително становище изрази прокуратурата, сега и съдебният с

Уважаеми колеги, бихме желали да ви уведомим, че като следствие от множеството несъответствия и непълноти в Наредба № 2/29.06.2015 г. на Министъра на правосъдието за вписването, квалификацията и възна

ОТНОСНО: Проект на Закон за допълнение на ЗСВ, с отношение към дейността на вещите лица; Уважаеми дами и господа, За да може резултатът от някоя дейност да бъде оценен и остойностен, както е предвиден