top of page
Search

Становище по повод предложение за работна група

Уважаеми колеги,

Информираме ви, че на проведеното на 20.08.2021 г. заседание на Гражданския съвет към ВСС, от представител на Асоциация „ФОРУМ“ беше внесено искане да се сформира работна група, която отново да се занимае с подобряване на съдържащата се регулация в Наредба № 2/2025 г. на Министъра на правосъдието за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица.

След анализ на прилагането на наредбата от приемането й до сега, както и на проблемите, които възникват в тази връзка, УС на КАСЕБ преценява за ненужно включване на неин представител в работата на работна група по темата, като отново изразяваме нашето виждане, че следва със закон да се регулира дейността на съдебните експерти.

Пълният текст на становището ни до Гражданския съвет към ВСС, прилагаме към настоящото съобщение.

УС на КАСЕБ


СТАНОВИЩЕ НА КАСЕБ ДО ГС КЪМ ВСС ОТ 04.09.2021

144 views0 comments

Recent Posts

See All

Уважаеми Колеги, Във връзка с провежданите обществени консултации за изменения и допълнения на текстове от Наредба № 2/2015 г. за вещите лица, ви представяме за информация становища на Камарата на арб

Уважаеми Колеги, Във връзка с Решението на ВАС/Петчленен състав за отмяна на Наредба № 2/2015 г. на МП за вещите лица, представяме на вашето внимание становища на Главния прокурор и на Министъра на пр

bottom of page