Search

Редовно заседание на Гражданския съвет към ВСС, проведено на 06.07.2018 г.


Уважаеми колеги,

Уведомяваме ви, че с цел повишаване на ефективността на своята работа и увеличаване на полезността си при осъществяването на подобрения в правосъдната ни система, Гражданският съвет към ВСС редовно актуализира Правилата за неговата дейност.

На проведеното редовно заседание на 06.07.2018 г. бяха разгледани постъпили от организациите, участващи в работата на Гражданския съвет, предложения за актуализиране на отделни положения от Правилата за дейността му. Актуализираният текс на Правилата предлагаме на вашето внимание по-долу:

ПРАВИЛА ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ СЪВЕТ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНИ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ КЪМ ВИСШИЯ

СЪДЕБЕН СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Понастоящем Гражданският съвет към ВСС включва 18 професионални и неправителствени организации, които си поставят за цел активно участие на гражданското общество за подобряване на правораздаването, реформирането му в съответствие с изискванията на приетата Пътна карта и негова по-голяма полезност чрез постигането на бърз, достъпен и справедлив съдебен процес.

СПИСЪК НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ, УЧАСТВАЩИ В РАБОТАТА ВА ГРАЖДАНСКИЯ СЪВЕТ КЪМ ВСС.

19.07.2018 г.,

УС на КАСЕБ


28 views0 comments

Recent Posts

See All

Жалба против Наредба № 2/29.06.2015 г.

Уважаеми колеги, бихме желали да ви уведомим, че като следствие от множеството несъответствия и непълноти в Наредба № 2/29.06.2015 г. на Министъра на правосъдието за вписването, квалификацията и възна

СТАНОВИЩЕ на Камарата на арбитражните и на съдебните експерти в България (КАСЕБ)

ОТНОСНО: Проект на Закон за допълнение на ЗСВ, с отношение към дейността на вещите лица; Уважаеми дами и господа, За да може резултатът от някоя дейност да бъде оценен и остойностен, както е предвиден

Становище на КАСЕБ до Министъра на правосъдието

Рег. номер 91-00-74 / 25.05.2018 Становище от Сдружение "Камара на арбитражните и на съдебните експерти в България" относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба N2/2015 г. на МП за в