Search

Редовно заседание на Гражданския съвет към ВСС, проведено на 06.07.2018 г.


Уважаеми колеги,

Уведомяваме ви, че с цел повишаване на ефективността на своята работа и увеличаване на полезността си при осъществяването на подобрения в правосъдната ни система, Гражданският съвет към ВСС редовно актуализира Правилата за неговата дейност.

На проведеното редовно заседание на 06.07.2018 г. бяха разгледани постъпили от организациите, участващи в работата на Гражданския съвет, предложения за актуализиране на отделни положения от Правилата за дейността му. Актуализираният текс на Правилата предлагаме на вашето внимание по-долу:

ПРАВИЛА ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ СЪВЕТ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНИ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ КЪМ ВИСШИЯ

СЪДЕБЕН СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Понастоящем Гражданският съвет към ВСС включва 18 професионални и неправителствени организации, които си поставят за цел активно участие на гражданското общество за подобряване на правораздаването, реформирането му в съответствие с изискванията на приетата Пътна карта и негова по-голяма полезност чрез постигането на бърз, достъпен и справедлив съдебен процес.

СПИСЪК НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ, УЧАСТВАЩИ В РАБОТАТА ВА ГРАЖДАНСКИЯ СЪВЕТ КЪМ ВСС.

19.07.2018 г.,

УС на КАСЕБ


28 views

Recent Posts

See All

СТАНОВИЩЕ на Камарата на арбитражните и на съдебните експерти в България (КАСЕБ)

ОТНОСНО: Проект на Закон за допълнение на ЗСВ, с отношение към дейността на вещите лица; Уважаеми дами и господа, За да може резултатът от някоя дейност да бъде оценен и остойностен, както е предвиден

Телефон:

T: +359 2 857 50 91

Ф: +359 2 857 08 56

Email:

cajeb.bg @ gmail.com

© 2023 by Business Solutios. Proudly created with Wix.com