top of page
Search

Редовно заседание на Гражданския съвет към ВСС, проведено на 06.07.2018 г.


Уважаеми колеги,

Уведомяваме ви, че с цел повишаване на ефективността на своята работа и увеличаване на полезността си при осъществяването на подобрения в правосъдната ни система, Гражданският съвет към ВСС редовно актуализира Правилата за неговата дейност.

На проведеното редовно заседание на 06.07.2018 г. бяха разгледани постъпили от организациите, участващи в работата на Гражданския съвет, предложения за актуализиране на отделни положения от Правилата за дейността му. Актуализираният текс на Правилата предлагаме на вашето внимание по-долу:

ПРАВИЛА ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ СЪВЕТ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНИ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ КЪМ ВИСШИЯ

СЪДЕБЕН СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Понастоящем Гражданският съвет към ВСС включва 18 професионални и неправителствени организации, които си поставят за цел активно участие на гражданското общество за подобряване на правораздаването, реформирането му в съответствие с изискванията на приетата Пътна карта и негова по-голяма полезност чрез постигането на бърз, достъпен и справедлив съдебен процес.

СПИСЪК НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ, УЧАСТВАЩИ В РАБОТАТА ВА ГРАЖДАНСКИЯ СЪВЕТ КЪМ ВСС.

19.07.2018 г.,

УС на КАСЕБ


28 views0 comments

Recent Posts

See All

Уважаеми Колеги, Във връзка с провежданите обществени консултации за изменения и допълнения на текстове от Наредба № 2/2015 г. за вещите лица, ви представяме за информация становища на Камарата на арб

Уважаеми Колеги, Във връзка с Решението на ВАС/Петчленен състав за отмяна на Наредба № 2/2015 г. на МП за вещите лица, представяме на вашето внимание становища на Главния прокурор и на Министъра на пр

bottom of page