Search

Редовно заседание на Гражданския съвет към ВСС, проведено на 06.07.2018 г.


Уважаеми колеги,

Уведомяваме ви, че с цел повишаване на ефективността на своята работа и увеличаване на полезността си при осъществяването на подобрения в правосъдната ни система, Гражданският съвет към ВСС редовно актуализира Правилата за неговата дейност.

На проведеното редовно заседание на 06.07.2018 г. бяха разгледани постъпили от организациите, участващи в работата на Гражданския съвет, предложения за актуализиране на отделни положения от Правилата за дейността му. Актуализираният текс на Правилата предлагаме на вашето внимание по-долу:

ПРАВИЛА ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ СЪВЕТ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНИ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ КЪМ ВИСШИЯ

СЪДЕБЕН СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Понастоящем Гражданският съвет към ВСС включва 18 професионални и неправителствени организации, които си поставят за цел активно участие на гражданското общество за подобряване на правораздаването, реформирането му в съответствие с изискванията на приетата Пътна карта и негова по-голяма полезност чрез постигането на бърз, достъпен и справедлив съдебен процес.

СПИСЪК НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ, УЧАСТВАЩИ В РАБОТАТА ВА ГРАЖДАНСКИЯ СЪВЕТ КЪМ ВСС.

19.07.2018 г.,

УС на КАСЕБ


28 views0 comments

Recent Posts

See All

Уважаеми колеги, Информираме ви, че по образуваното административно производство срещу Наредба № 2/2015 г. на МП за вещите лица, по което положително становище изрази прокуратурата, сега и съдебният с

Уважаеми колеги, Информираме ви, че на проведеното на 20.08.2021 г. заседание на Гражданския съвет към ВСС, от представител на Асоциация „ФОРУМ“ беше внесено искане да се сформира работна група, която

Уважаеми колеги, бихме желали да ви уведомим, че като следствие от множеството несъответствия и непълноти в Наредба № 2/29.06.2015 г. на Министъра на правосъдието за вписването, квалификацията и възна