Search

Окончателен доклад: "Съдебната експертиза в България и в страните от ЕС /граждански процес/&quo


Уважаеми колеги,

Информираме Ви, че на проведеното редовно заседание на Гражданския съвет към ВСС на 26.10.2018 г., на което беше представен Окончателния доклад по изпълнявания от Сдружение "СЕФИТА" проект "Съдебната експертиза в България и в страните от ЕС /граждански процес/", финансиран по Оперативна програма "Добро управление", беше обсъден и приет Акт на Гражданския съвет, който представяме на Вашето внимание.

Акт на Гражданския съвет към ВСС от 26.10.2018 г. относно представения Окончателен доклад по изпълнявания проект от Сдружение СЕФИТА по ОПДУ

#експертиза #съдебенексперт #ОПДУ #съдебнаекспертиза #доклад #Доброуправление #гражданскисъвет #ЕС #проект #сефита #касеб

17 views0 comments

Recent Posts

See All

Уважаеми колеги, Във връзка с образуваното административно производство пред ВАС срещу Наредба № 2/2015 г. на МП за вещите лица, и след проведено открито съдебно заседание на 5-членен състав за разгле

Уважаеми колеги, Информираме ви, че по образуваното административно производство срещу Наредба № 2/2015 г. на МП за вещите лица, по което положително становище изрази прокуратурата, сега и съдебният с

Уважаеми колеги, Информираме ви, че на проведеното на 20.08.2021 г. заседание на Гражданския съвет към ВСС, от представител на Асоциация „ФОРУМ“ беше внесено искане да се сформира работна група, която