Search

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА на Гражданския съвет към ВСС за 2019 г.


Уважаеми колеги,

Информираме ви, че Годишният индикативен план за дейността на Гражданския съвет към ВСС през 2019 г. беше обсъден и приет на редовно заседание, проведено на 25.01.2019 г.

Предлагаме на вашето внимание заложените в плана мероприятия и теми.

Очакваме ваши коментари и предложения за други проблематики, които да бъдат поставени за разглеждане от Гражданския съвет към ВСС.

УС на КАСЕБ

I. Тематичен индикативен годишен план

1. Теми предложени от Камарата на независимите оценители в България (КНОБ) 1.1 Обсъждане прилагането на Наредба № 2 относно дейността на вещите лица и по специално промените, влезли в сила от началото на 2019 г.: февруари 2019 г. 1.2 Правни, административни, технически и финансови проблеми при създаване на имотен Регистър с оглед създаване на необходимата правна сигурност и охрана на данните в правния оборот с недвижими имоти в помощ на обществото (като продължение и надграждане на разглежданите през 2018 г. въпроси по темата): май – юни 2019 г. 1.3 Обсъждане на проект на Закон за вещите лица: текущо включване в графика на дейността през 2019 г. 1.4 Обсъждане на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за независимите оценители: текущо включване в графика на дейността през 2019 г. (по т.1.3 и 1.4 – разглеждането на темите зависи от активността на Министерство на правосъдието и други държавни институции да стартират разработването на законопроектите)

2. Теми предложени от Център за приложно-правни изследвания 2.1 Наблюдение на конкурсните процедури за назначения в съдебната власт: текущ срок 2.2 Противодействие на опитите за ограничаване независимостта на съдебната система: текущ срок 2.3 Наблюдение на и информиране за тълкувателна дейност на ВКС в случаите на колизии с текста на приложимия закон: текущ срок

3. Теми предложени от Съюз на юристите в България Препоръки и предложения по Индекса на интегритета на съдебната система в България: януари 2019 г.

4. Теми предложени от Съюз на младите юристи в България 4.1 Националната гражданска инициатива за реформа в Адвокатурата и искания за промени в законодателството: януари 2019 г. 4.2 Продължаване на дебатите и усилията, насочени към решаване на проблемите в юридическото образование в България и неговата реформа във всички аспекти: текущ срок

5. Теми предложени от Българска асоциация на вещите лица и експертите 5.1 Актуализирана информация и доклад от дирекция по управление на собствеността на ВСС, по това как се изпълнява и развива във времето ремонта, новото строителство и програмата за енергийна ефективност на сградения фонд на съдебната власт в национален мащаб (от проведеното заседание по тази тема през месец юни 2017 г. - до юни 2019 г.): юли 2019 г. 5.2 Прозрачността на съдебната власт и сътрудничеството с правителствените организации. Съвместно заседание с Окръжен съд – Перник и Районен съд - Перник: октомври 2019г. 5.3. Годишни награди за Правосъдие : октомври 2019 г.

6. Теми предложени от Академия за изследвания в сигурността и отбраната 6.1 Прилагане на специални разузнавателни средства – искания на прокуратурата, разрешения за прилагане, дадени от съда – констатирани проблеми и нарушения, има ли необходимост от промяна на нормативната база. Как новото ръководство на Бюрото за контрол на специалните разузнавателни средства ще работи със съдебната система в предстоящия си мандат: февруари 2019 г. 6.2 „Мъртви текстове“ в Наказателния кодекс и необходимост от нормативна промяна на наказателното законодателство: май 2019 г.

7. Теми предложени от Асоциация „ФОРУМ“ 7.1 Гражданското участие в процесите на мониторинг на анти-корупционните политики и законодателство в България: март - април 2019 г. Представяне на Методика (механизми и инструментариум) за осъществяване на граждански мониторинг от НПО на делата, заведени от и срещу КПКОНПИ (Комисията) в съдебни инстанции и на дейността на Комисията в двете основни направления, които законът за нейната дейност и възлага като правомощия по отношение на лица, заемащи висши публични длъжности - противодействие на корупцията (анти-корупционна дейност), - отнемане на незаконно придобито имущество в полза на държавата; 7.2 Участие на членове на Гражданския съвет в обучения, организирани от Асоциация „ФОРУМ“ по прилагането на Методиката за граждански мониторинг на тема анти-корупция в България: октомври – декември 2019 г. 8. Теми предложени от Сдружение на администрацията в органите на съдебната власт 8.1 Приложното поле на чл. 35 ЗПКОНПИ, спрямо администрацията на органите на съдебната власт: февруари 2019 г. 8.2 Промяна на политиката, прилагана спрямо служителите в администрацията в органите на съдебната власт по отношение на неравномерна натовареност и подбор и назначаване на съдебни служители.Предложения за норма на натовареност на съдебните служители: март 2019 г. 8.3 Анализ на проблеми в Правилника за администрацията в съдилищата и Класификатора на длъжностите в администрацията на съдилищата: април 2019 г. 8.4 Анализ на методиката за атестиране на служителите в органите на съдебна власт: юни 2019 г. 8.5 Подобряване функционирането на органите на съдебна власт чрез унификация на правилата и процедурите за работа на администрацията в ОСВ: октомври 2019 г. 8.6 Професия „Съдебен служител“. Перспективи и проблеми: ноември 2019 г.

9. Други текущи теми за обсъждане през годината: 9.1 Актуални теми, поставени за обсъждане пред Гражданския съвет от ВСС. 9.2 Проекти на нормативни документи, обявени за обществено обсъждане от други компетентни държавни институции. 9.3 Финансиране и изпълнение на дейностите на Гражданския съвет по Пътната карта за изпълнение на актуализираната стратегия за съдебна реформа.

II. Организационен индикативен годишен план 1. Провеждане на съвместна среща (заседание) с представители на сродни граждански организации, имащи отношение към правосъдието – местни и международни. 2. Провеждане на съвместна среща (заседание) с представители на органите на съдебната власт (съдилища, прокуратури, следствие). 3. Провеждане на съвместна среща (заседание) с представители на Министерството на правосъдието – относно техен анонс за обществен съвет към Министерството. 4. Провеждане на съвместна среща (заседание) с представители на правната комисия към НС. 5. Провеждане на съвместна среща (заседание) с представители на Представителството на ЕК. 6. Провеждане на съвместна среща (заседание) с посланици на страните от ЕС.

ЗАБЕЛЕЖКА: Темите в настоящия документ са индикативни, те могат да бъдат изменяни и допълвани в хода на календарната 2019 г., съгласно т. V.4. и т. V.5. от Правилата за действие на Гражданския съвет от професионални и неправителствени организации към ВСС. Доклад по предложените теми могат да направят всички заинтересовани организации.

#ВисшСъдебенСъвет #ВСС #редовнозаседание #гражданскисъвет #индикативенплан #експертиза #съдебнаекспертиза #касеб

27 views

Recent Posts

See All

СТАНОВИЩЕ на Камарата на арбитражните и на съдебните експерти в България (КАСЕБ)

ОТНОСНО: Проект на Закон за допълнение на ЗСВ, с отношение към дейността на вещите лица; Уважаеми дами и господа, За да може резултатът от някоя дейност да бъде оценен и остойностен, както е предвиден

Телефон:

T: +359 2 857 50 91

Ф: +359 2 857 08 56

Email:

cajeb.bg @ gmail.com

© 2023 by Business Solutios. Proudly created with Wix.com