top of page

Членство в КАСЕБ

Експерти от различни сфери на дейност, желаещи да кандидатстват за включване в Камара на арбитражните и на съдебните експерти в България, следва да изпратят трудово-квалификационна автобиография на електронния адрес на Камарата. След разглеждане от Управителния съвет, одобрените ще бъдат поканени на интервю.

Членството в КАСЕБ се урежда в съответствие с пороженията от неговия Устав, както следва:

Чл.11. Член на КАСЕБ може да бъде всяко физическо лице, независимо от неговата националност или място на осъществяване на неговата дейност, което притежава съответната научна подготовка, опит, квалификация или специални знания, свързани с целите и предмета на

дейност на Камарата, както и всяко юридическо лице, създадено с идентични цели, в което участвуват лица, отговарящи на посочените по–горе в този текст условия.

Чл.12. Приемането на нов член на КАСЕБ става с писмена молба, отправена чрез Управителния съвет до Общото събрание на Камарата, което се произнася с решение, взето с обикновено мнозинство от  присъстващите на събранието членове.

...........................

Включването на експерти в състава на Консултативния експертен съвет се осъществява след подаване на заявление, придружено от трудово-квалификационна автобиография, и тяхно разглеждане и одобрение от Управителния съвет.

bottom of page