top of page

За КАСЕБ

Камарата на арбитражните и на съдебните експерти в България (КАСЕБ) е сдружение с нестопанска цел за подпомагане, насърчаване, представителство и защита интересите на своите членове и на регистрираните към нея съдебни и арбитражни експерти. Дейността на Камарата се основава на принципите на доброволно членство, автономия и самофинансиране. 

bottom of page