За КАСЕБ

Камарата на арбитражните и на съдебните експерти в България (КАСЕБ) е сдружение с нестопанска цел за подпомагане, насърчаване, представителство и защита интересите на своите членове и на регистрираните към нея съдебни и арбитражни експерти. Дейността на Камарата се основава на принципите на доброволно членство, автономия и самофинансиране. 

Телефон:

T: +359 2 857 50 91

Ф: +359 2 857 08 56

Email:

cajeb.bg @ gmail.com

© 2023 by Business Solutios. Proudly created with Wix.com